Akcja 4.0

Projekt został zakończony w grudniu 2020


Projekt był skierowany do nauczycieli/ek i szkół ponadpodstawowych oraz liderów/ek młodzieżowych. Działania projektu opierają się na stworzeniu aplikacji mobilnej wspomagającej działalność społeczną w szkołach średnich, warsztatach dotyczących działań społecznych i obywatelskich dla uczniów oraz cyklu szkoleń liderskich oraz coachingu dla młodzieży. Liderzy/ki młodzieżowi będą mieli za zadanie zaprojektowanie i organizację własnego mini projektu społecznego z wykorzystaniem zdobytych w trakcie szkoleń wiadomości i umiejętności.


Poniżej archiwalny opis projektu


Działania projektu opierają się na 4 filarach:


#APLIKACJA_MOBILNA

Stworzenie i przeprowadzenie pilotażu pierwszej w Polsce aplikacji mobilnej na smartfony i tablety wspierającej działalność społeczną uczniów w szkołach średnich. Aplikacja będzie narzędziem wspierającym koordynowanie działań wolontariackich i społecznych w szkołach, bazą ofert działań społecznych oraz multimedialnym łącznikiem pomiędzy uczniami a nauczycielami.


#EDUKACJA

Cykl 96 godzin warsztatów dla liderów/ek młodzieżowych. 3 bloki szkoleniowe: analogowy, społeczny, aktywistyczny 4.0. Warsztaty dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Coaching wspierający zaplanowane działania, w tym Coaching on the Job.


#AKTYWIZM

Organizacja projektów lokalnych z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów. Działania społeczne i obywatelskie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w praktyce.


#TRADYCJA_VS_NOWOCZESNOŚĆ

Wykorzystanie internetowych narzędzi aktywistycznych i aplikacji multimedialnych do działań

społecznych. Media społecznościowe w służbie działalności społecznej i obywatelskiej. Dziennikarstwo obywatelskie. Narzędzia ICT w pracy społecznej.


Celem projektu jest: Wzmocnienie aktywności społecznej i obywatelskiej grupy 144 osób (nauczycieli/ek, liderów/ek młodzieżowych, uczniów/ennic) poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, stworzenie aplikacji mobilnej wspierającej działalność społeczną w szkołach, stworzenie partnerskich warunków do wykorzystania nowoczesnych technologii na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji projektu lokalnego

w okresie 01.04.2020 - 30.11.2020.


Działania zostały podzielone na dwa bloki: Szkoły oraz Szkolenia dla liderów/ek młodzieżowych


Szkoły

- Stworzenie aplikacji mobilnej wspomagającej działalność społeczną i obywatelską na terenie szkół średnich. Na etapie rekrutacji zostanie wytypowanych 12 szkół w których zostanie przeprowadzony pilotaż aplikacji mobilnej.
- Webinarium dla nauczycieli/ek na temat przygotowania do pilotażu, omówieniu zasad współpracy, przedstawieniu harmonogramu i regulaminu, analizie funkcjonalności Aplikacji Mobilnej
- Warsztaty dla uczniów/ennic pn. „Działalność społeczna i obywatelska” – 8h dla każdej ze szkół.
Program: działalność społeczna - co to jest?, wolontariat, prawa i obowiązki wolontariusza,

jak organizować wydarzenia na rzecz pomocy innym, empatia, tolerancja i akceptacja, metody pracy wolontariackiej, proces zaangażowania w działania społeczne i obywatelskie, refleksja nad własną pracą


Szkolenia dla liderów/ek młodzieżowych

Szkolenia będą organizowane w formie zjazdów weekendowych oraz w formie webinariów. Każdy dzień będzie trwał 8 godzin lekcyjnych (6 godzin zegarowych), razem 12 dni.
9 dni zostanie zorganizowanych w formie szkoleń stacjonarnych oraz 3 dni w formie webinariów.
Na szkoleniach stacjonarnych zapewniamy obiad oraz catering.


Program:

Szkolenie – blok analogowy (4 dni):
- Integracja
- Komunikacja w grupie
- Praca i współpraca w grupie
- Teambuilding
- Kreatywność
- Asertywność

Szkolenie – blok e-społeczny (4 dni)
-
Aktywizm i e-aktywizm na rzecz lokalnego środowiska
- Partycypacja społeczna
- Formy i narzędzia aktywizmu
- Planowanie od podstaw własnego projektu aktywistycznego


Szkolenie – blok 4.0

- Internetowe narzędzia aktywistyczne
- Dziennikarstwo obywatelskie
- Media społecznościowe
- Bezpieczeństwo w sieci
- Aplikacje i programy multimedialne przydatne w działalności społecznej i obywatelskiej


Organizacja projektu lokalnego:
W kulminacyjnym punkcie projektu grupa będzie miała za zadanie zorganizowanie własnego

projektu lokalnego z wykorzystaniem zdobytych wiadomości i umiejętności. Projekt lokalny będzie autorskim pomysłem grupy. Na realizację stworzonego projektu grupa otrzyma 1000,00 zł


Coaching

Coaching zaplanowany w projekcie obejmuje 5 godzin spotkań z każdym liderem/ką.

Podczas sesji coach pracuje z uczestnikiem/czką projektu nad jego/jej indywidualnym celem

związanym z udziałem w projekcie. Z każdą osobą zostanie przeprowadzonych 5 spotkań

coachingowych (5 godzin lekcyjnych). Coaching będzie przestrzenią na poszukiwanie rozwiązań, budowanie motywacji, planowanie, badanie słabych i mocnych stron oraz realizację postawionego celu.


Przeczytaj regulamin projektu

Regulamin_projektu_AKCJA_4.0.pdf