Statut

Statut Fundacji „Tu i Tam”

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Tu i Tam”, zwana w dalszej części Statutu „Fundacją” ustanowiona na mocy aktu notarialnego z dnia 21.08.2018, sporządzonym przez notariusza Tadeusza Haczewskiego w kancelarii notarialnej Tadeusz Haczewski, ul. Zana 13/81, 20-601 Lublin

2. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U.91.46.203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

§ 4

1. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego

3. Pieczęć może zawierać znak fundacji

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

1. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem

2. Nadzór nad Fundacją pełni minister właściwy ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, świadomości  i aktywności obywatelskiej

2. Upowszechnianie i promocja idei praw człowieka

3. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji

4. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz społeczeństwa otwartego i wielokulturowego

5. Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

6. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

7. Działania na rzecz ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz praw zwierząt

8. Wspieranie i upowszechnianie postaw solidarności i współpracy międzynarodowej

9. Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej

10. Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej

11. Działania na rzecz wspomagania rozwoju społeczności lokalnych

12. Promocja i organizacja wolontariatu oraz wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych

 

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność edukacyjną i naukową, w tym organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, konferencji i innych form samorozwoju dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży

2. Opracowywanie materiałów edukacyjnych, szkoleniowych w tym multimedialnych i materiałów audio/video

3. Współpracę z grupami, organizacjami pozarządowymi, instytutami, władzami samorządowymi i rządowymi w zakresie zgodnym z celami Fundacji  w kraju i za granicę

4. Działalność kulturalno - społeczną, w tym organizowanie pokazów filmowych, festiwali, wystaw, spotkań, dyskusji, happeningów, akcji publicznych, koncertów, konkursów, wymian międzynarodowych,  itp.

5. Działalność informacyjną, w tym organizowanie akcji społecznych, kampanii promocyjnych, publikowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych, broszur, raportów, analiz, ekspertyz, prowadzenie portali internetowych.

6. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego

7. Inną działalność korzystną dla realizacji celów Fundacji.

§ 8

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność statutową.

2. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych, Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności oraz pozyskiwać wolontariuszy.

3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§ 9

Majątek i dochody Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500,00 (słownie: pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

3. Dochody fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

a. dotacji, subwencji, grantów

b. darowizn, spadków, zapisów

c. dochodów uzyskanych ze zbiórek publicznych, imprez publicznych, aukcji i kwest

d. sponsoringu

e. zysku z lokat w bankach oraz odsetek i depozytów bankowych

f. dochodów z majątku Fundacji

g. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym

h. innych form pozyskiwania funduszy.

4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy i donatorzy nie postanowili inaczej

5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 10

Władze Fundacji

1. Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem"

2. Zarząd powoływany jest przez Fundatora na czas nieokreślony

3. W skład zarządu wchodzą dwie osoby: Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarząd.

4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Zarządu Fundacji.

5. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez Fundatora

§ 11

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. realizacja celów statutowych

b. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych

c. sporządzanie planów działania Fundacji

d. sporządzanie planów budżetu

e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji

f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji

g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia

h. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach lub drogą obiegową przy wykorzystaniu środków elektronicznych, w formie uchwał lub decyzji.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz kwartał

5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu

6. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składa Prezes lub dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie.

7. Prezes Zarządu może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością Fundacji, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju.

8. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić funkcje odpłatnie lub nieodpłatnie, mogą równocześnie być pracownikami biura Fundacji, pracującymi na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, zawieranych na czas pełnienia przez nich funkcji.

§ 12

Zmiana statutu

1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji

2. Zmian w statucie Fundacji dokonuj zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody Fundatora

3. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zmiany Statutu musi zostać podjęta jednomyślnie

4. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustalania.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd po uzyskaniu zgody Fundatora

§ 14

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,  wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego Ministra

3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundatorka.

4. W przypadku likwidacji Fundacji, fundusz założycielski oraz środki rzeczowe i finansowe zostaną przeznaczone na cele identyczne lub zbliżone do tych, które realizowała Fundacja. O przeznaczeniu tych środków decyduje Zarząd

§ 15

1. Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.